The Big Bike Ride – Day Three – Nairobi to Kajiado